Gengel o.p.s. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

Závazek

Závazkem (podmínkou získání semen) je:

-pěstovat pouze pro domácí, nekomerční účely - viz Dohoda o poskytnutí odrůd/druhů

-vypěstovat na semeno, přebytky semen zaslat zpět současně se stručnou zprávou o pěstování - viz Vrácení semen a pěstitelská zpráva

DOHODA O POSKYTNUTÍ ODRŮD/DRUHŮ

Staré, krajové a další podobné odrůdy představují svého druhu všeobecný kulturní statek, který je určen k využití pro všeobecné blaho, obecný prospěch. Účelem a cílem uvedení nabídky těchto odrůd zde je především ochrana a zachování bohatství kulturních rostlin a využití pro individuální soukromou spotřebu pěstitele. Pouze po vzájemné dohodě mezi Gengel o.p.s. a zájemcem-příjemcem mohou být uvedené odrůdy/druhy využity také pro účely výzkumné a vědecké, výchovné či vzdělávací. Odrůdy tak zůstávají volně k dispozici všem a příjemce na ně nebude uplatňovat žádnou formu duševního vlastnictví. Pro případ, že na základě poskytnutých odrůd/druhů budou vytvořeny publikace apod., očekává Gengel o.p.s., že bude vždy uveden původ odrůd/druhů a že mu publikace či její kopie bude poskytnuta. Příjemce odrůd, který poskytne v duchu této dohody odrůdu/druh dalším případným příjemcům, se zavazuje informovat je o této dohodě a zajistit, aby se jí plně řídili i oni. Každý, kdo získává zde uvedené odrůdy, souhlasí s výše uvedenou dohodou a zavazuje se tím plnit tyto podmínky. Tyto zásady vycházejí z mezinárodních úmluv o ochraně rozmanitosti života.

VRÁCENÍ SEMEN A PĚSTITELSKÁ ZPRÁVA

Podmínkou získání rostlin je pokusit se je vypěstovat a dále namnožit, nasemenařit (a osvědčí-li se Vám, je můžete i dále pěstovat a udržovat). Po skončení sezóny pak vrátit vypěstované přebytky semen spolu se stručnou zprávou o pěstování. Smyslem je uchování a další šíření odrůd. Vracejte semena vždy tomu uchovateli, od kterého jste semena získali. Namnožená semena a zprávu odešlete zpět, prosím, do 31. října. Namnožená semena při vrácení označte jménem druhu a odrůdy, rokem sklizně a svým jménem nebo iniciálami a místem pěstování. Odrůdu je nutno při vrácení označit jednoznačně – nestačí tedy napsat kupř. „Bílý mák“, ale je nutno uvést např. „Bílý mák II (od Lanškrouna)“. Pokud semena nevysejete letos, podmínka vrácení semen se přesouvá na příští rok.


Nahoru