Gengel z.ú. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

Zavazek-archiv

Závazkem (podmínkou získání semen) je:

-pěstovat pouze pro domácí, nekomerční účely - viz Dohoda o poskytnutí odrůd/druhů

-vypěstovat na semeno, přebytky semen zaslat zpět současně se stručnou zprávou o pěstování - viz Vrácení semen a pěstitelská zpráva

DOHODA O POSKYTNUTÍ ODRŮD/DRUHŮ

Staré, krajové a další podobné odrůdy představují svého druhu všeobecný kulturní statek, který je určen k využití pro všeobecné blaho, obecný prospěch. Účelem a cílem uvedení nabídky těchto odrůd zde je především ochrana a zachování bohatství kulturních rostlin a využití pro individuální soukromou spotřebu pěstitele. Pouze po vzájemné dohodě mezi Gengel o.p.s. a zájemcem-příjemcem mohou být uvedené odrůdy/druhy využity také pro účely výzkumné a vědecké, výchovné či vzdělávací. Odrůdy tak zůstávají volně k dispozici všem a příjemce na ně nebude uplatňovat žádnou formu duševního vlastnictví. Pro případ, že na základě poskytnutých odrůd/druhů budou vytvořeny publikace apod., očekává Gengel o.p.s., že bude vždy uveden původ odrůd/druhů a že mu publikace či její kopie bude poskytnuta. Příjemce odrůd, který poskytne v duchu této dohody odrůdu/druh dalším případným příjemcům, se zavazuje informovat je o této dohodě a zajistit, aby se jí plně řídili i oni. Každý, kdo získává zde uvedené odrůdy, souhlasí s výše uvedenou dohodou a zavazuje se tím plnit tyto podmínky. Tyto zásady vycházejí z mezinárodních úmluv o ochraně rozmanitosti života.

VRÁCENÍ SEMEN A PĚSTITELSKÁ ZPRÁVA

Podmínkou získání rostlin je pokusit se je vypěstovat a dále namnožit, nasemenařit (a osvědčí-li se Vám, je můžete i dále pěstovat a udržovat). Po skončení sezóny pak vrátit vypěstované přebytky semen spolu se stručnou zprávou o pěstování. Smyslem je uchování a další šíření odrůd. Vracejte semena vždy tomu uchovateli, od kterého jste semena získali. Namnožená semena a zprávu odešlete zpět, prosím, do 31. října. Namnožená semena při vrácení označte jménem druhu a odrůdy, rokem sklizně a svým jménem nebo iniciálami a místem pěstování. Odrůdu je nutno při vrácení označit jednoznačně – nestačí tedy napsat kupř. „Bílý mák“, ale je nutno uvést např. „Bílý mák II (od Lanškrouna)“. Pokud semena nevysejete letos, podmínka vrácení semen se přesouvá na příští rok.

Novou objednávku zasíláme až po vrácení odrůd s pěstitelskou zprávou z předchozí objednávky.


Nahoru